Edukacija, Novosti, Propedevtika

Kurs iz Psihoterapijske propedevtike

CENTAR ZA EDUKACIJU IZ BIHEJVIORALNO KOGNITIVNE TERAPIJE sa sedištem u Nišu (Starca Vujadina 1), koji je izrastao iz Društva za bihejvioralnu teoriju i praksu čiji je osnivač prof. dr Jezdimir Zdravković, organizuje kurs psihoterapijske propedevtike, koji sadrži osnovna znanja neophodna polaznicima psihoterapijske edukacije prema Nacrtu predloga zakona o psihoterapijskoj delatnosti. 

Kurs je akreditovan od strane Saveza društava psihoterapeuta Srbije (SDPS). 

Opis kursa Psihoterapijska propedevtika

Kurs je namenjen polaznicima psihoterapijskih modaliteta koji nemaju završene osnovne studije psihologije ili specijalizaciju iz psihijatrije ili dečje psihijatrije na Medicinskom fakultetu, a edukuju se za psihoterapeute.

Nakon zavšetka Kursa polaznici dobijaju sertifikat, nakon što polože 10 ispita iz predmeta navedenih u sadržaju programa Kursa (program kursa je usklađen sa Nacrtom zakona). 

Polaganje ispita omogućava ispunjavanje uslova za nastavak edukacije u oblasti psihoterapije i dobijanje Nacionalnog sertifikata.

Ukupan fond časova na Kursu je 300 sati, a trajanje Kursa je dva semestra, odnosno godinu dana. Predmeti imaju različit fond časova (15, 30 ili 60 sati), u zavisnosti od sadržaja predmeta.

Propedevtika kao kurs i Sertifikat, koji polaznici dobijaju po završetku, prilagođeni su zahtevima Saveza društava psihoterapeuta Srbije (SDSP), koji su izneti u Nacrtu predloga zakona o psihoterapijskoj delatnosti.

Uslov za upis

Uslov za upis na Kurs imaju kandidati koji su diplomirali na nekom od fakulteta i upisali su ili upisuju edukaciju iz željenog psihoterapijskog modaliteta. Kandidati koji upisuju Kurs ne polažu prijemni ispit.

Cena kursa Propedevtika je 1400 evra i plaća se u 6 rata.

Nakon odslušanog  i položenih ispita Kursa, kandidati dobijaju sertifikat i prilažu ga školi u kojoj obavljaju edukaciju. Sertifikat ne znači novi stepen obrazovanja niti zvanje, ali je uslov za nastavak psihoterapijske edukacije.

Neophodna dokumentacija:

  1. uplatnica na 350 evra, u dinarskoj protivvrednosti, po srednjem kursu Narodne banke Srbije:
    a) na račun Centra za edukaciju iz bihejvioralno kognitivne terapije broj računa 325-9500700199936-41
    b) svrha uplate upis na kurs Propedevtike
    c) primalac Centar za edukaciju iz bihejvioralno kognitivne terapije, Niš
  2. izvod iz matične knjige rođenih
  3. overena fotokopija diplome fakulteta

Upis se može obaviti u Centru za edukaciju iz bihejvioralno kognitivne terapije smeštenog u ulici Starca Vujadina 1. 

Prethodne i dodatne informacije polaznici mogu dobiti preko telefona 0643759430 ili emaila: srabct1996@gmail.com 

  1. Uverenje o položenim ispitima  (važi za polaznike koji su završili srodne studije i kojima se mogu priznati neki položeni ispiti), na osnovu čega se donosi rešenje kojim se polaznik oslobađa pohađanja i polaganja priznatih ispita.

Nastava 

Polaznici Kursa imaju predavanja 2 puta mesečno u vidu blok nastave, tokom 2 semestra. Nastava će podrazumevati teorijski, praktični deo, kao i izradu seminarskih radova. 

Nastava će se odvijati po mentorskom sistemu u slučaju prijavljivanja manje od 5 polaznika.

Kandidati polažu 10 ispita. Svaka tematska jedinica predstavlja ispit. Ispit se polaže u vidu testa. Pravo na polaganje ispita se stiče nakon ispunjenih obaveza i fonda časova iz svake tematske jedinice pojedinačno.