Kurs je namenjen polaznicima psihoterapijskih modaliteta koji nemaju završene osnovne studije psihologije ili specijalizaciju iz psihijatrije ili dečje psihijatrije na Medicinskom fakultetu, a edukuju se za psihoterapeute.

Nakon zavšetka Kursa polaznici dobijaju sertifikat, nakon što polože 10 ispita iz predmeta navedenih u sadržaju programa Kursa (program kursa je usklađen sa Nacrtom zakona).

Polaganje ispita omogućava ispunjavanje uslova za nastavak edukacije u oblasti psihoterapije i dobijanje Nacionalnog sertifikata.

Ukupan fond časova na Kursu je 300 sati, a trajanje Kursa je dva semestra, odnosno godinu dana. Predmeti imaju različit fond časova (15, 30 ili 60 sati), u zavisnosti od sadržaja predmeta.

Propedevtika kao kurs i Sertifikat, koji polaznici dobijaju po završetku, prilagođeni su zahtevima Saveza društava psihoterapeuta Srbije (SDSP), koji su izneti u Nacrtu predloga zakona o psihoterapijskoj delatnosti.